7
nissan p11

Sprzedaż auta po śląsku

Zamieszony przez data: Kwiecień 3, 2015
Aby szybko i sku­tecz­nie sprze­dać auto, trzeba mieć pomysł, to banał ale zawsze się spraw­dza. Muszę przy­znać, że autor tego ogło­sze­nia pomysł miał dosko­nały a i wyko­na­nie nie­sa­mo­wite. Zresztą nie ma się co długo...

Czytaj dalej »

1
licznik

Jak sprzedać Audi

Zamieszony przez data: Styczeń 28, 2014
Wia­domo, że cza­sem ciężko sprze­dać jest auto. Trzeba się cza­sem sporo natru­dzić, kto sprze­da­wał dobry samo­chód ten dosko­nale zdaje sobie z tego sprawę. Warto jed­nak pamię­tać o rekla­mie, wszak reklama jest dźwi­gnią...

Czytaj dalej »

1
nyska

Nysa lepsza niż limuzyna

Zamieszony przez data: Kwiecień 10, 2013
Dzi­siaj pora na nie­zwy­kle inte­re­su­jące ogło­sze­nie. No może nie do końca. Ogło­sze­nie jest w miarę stan­dar­dowe, nie­ty­powy jest jego przed­miot. Wróć. Prze­cież nyska jesz­cze nikogo nie dziwi. Co w niej nie­ty­po­wego?...

Czytaj dalej »

0
audi a4

Cudowne Audi

Zamieszony przez data: Sierpień 12, 2012
To co han­dla­rze wymy­ślają prze­cho­dzi ludz­kie poję­cie. Wszy­scy dosko­nale wie­dzą jak wyglą­dają wszyst­kie nie­bite i “wysza­no­wane” samo­chody. I do tego zdą­ży­li­śmy się nie­stety przy­zwy­czaić. Jed­nak...

Czytaj dalej »

2
Licznik Alfa Romeo 156

Alfa Romeo 156 świetne ogłoszenie

Zamieszony przez data: Kwiecień 6, 2012
Ostat­nio dotarło do mnie róż­nymi kana­łami naprawdę świetne ogło­sze­nie. Zabawne, ba — śmieszne. Jed­nak pomimo, że zabawne to napi­sane z pasją i pomy­słem. Gdyby nie to, że mam samo­chód zapewne bym się sku­siła na ten model....

Czytaj dalej »

0
toyota_land_cruiser

Toyota Land Cruiser

Zamieszony przez data: Styczeń 12, 2011
Zawsze o oso­bów­kach … sło­ni­kach — jak mawiają miło­śnicy offro­adó­wek. A dziś o nich, o ludziach, któ­rzy uwiel­biają paprać się w bło­cie, bro­dzić w wodzie, poko­ny­wać strome zbo­cza. A wła­ści­wie o ogło­sze­niu...

Czytaj dalej »

2

Gorący króliczek

Zamieszony przez data: Listopad 30, 2010
Jedną z rze­czy, którą lubię robić jest prze­glą­da­nie potralu moto­ry­za­cyj­nego z ogło­sze­niami. W poszu­ki­wa­niu nowego auta mogę spę­dzić wiele godzin i wcale mnie to nie nudzi. Wła­ści­wie nowy samo­chód nie jest...

Czytaj dalej »