3

CB radio(wa) gwara

Zamieszony przez data: Sierpień 7, 2009
Nie wystar­czy mieć w samo­cho­dzie CB radio. Trzeba też umieć spraw­nie komu­ni­ko­wać się za pomocą CB radia. Komu­ni­katy pły­nące na falach CB radia są przede wszyst­kim bar­dzo przy­datne. Jak wcze­śniej już wspo­mnia­łam...

CB radio(wa) gwara">Czytaj dalej »